Bokföringnämndens nya allmänna råd

För räkenskapsår påbörjade efter 31 december 2014 gäller ett nytt allmänt råd från Bokföringsnämnden (BFN). På grund av detta har vi gjort anpassningar i BL Ekonomi.

Bokföringsnämndens allmänna råd innebär att det inte längre är tillåtet att fritt ändra i bokförda verifikationer. En rättelse måste istället göras via en separat ändringsverifikation, vilket vi byggt ett system för. En verifikation får dock ändras (eller tas bort), på samma sätt som varit möjligt tidigare, så länge den inte betraktas som bokförd. En verifikation betraktas som bokförd när den är låst. För att försäkra oss om att de låses i tid har vi också infört ett system för automatisk låsning av perioder. I Organisationsuppgifterna och fliken Basuppgifter anger du vilken inställning för automatisk låsning av perioder organisationen ska ha.

Utgångspunkten i Bokföringslagen är att bokföringen ska göras i anslutning till affärshändelsen. I och med de nya allmänna råden finns dock möjlighet att senarelägga bokföringen; hur mycket beror på storleken på det aktuella företaget.

  • Alla företag: 50 dagar efter utgången av månaden då affärshändelsen inträffade
  • Företag med omsättning lägre än 3 miljoner kr: 50 dagar efter kvartalets utgång
  • Företag med omsättning lägre än 1 miljon kr, max 50 verifikationer och 250 affärshändelser: 60 dagar efter räkenskapsårets utgång
  • Enskild firma utan EU-handel med omsättning lägre än 1 miljon kr, max 50 verifikationer och 250 affärshändelser: till den dag deklarationen ska vara inlämnad

Programmets funktion för automatlåsning av perioder görs utifrån dessa kategorier av företag.

Observera att om du inte har valt inställning för automatlåsning före den 29 februari 2016 kommer du att behöva göra det för att komma in i din organisation och din bokföring.
När du har valt en inställning för automatlåsning kan du ändra till en inställning där bokföringen låses tidigare men inte senare. Om du av någon anledning behöver göra det så kontakta supporten.
Varje verifikation har som tidigare ett registreringsdatum som visar när den är registrerad. Till detta tillkommer även ett låsningsdatum som visar när verifikationen är låst. När automatlåsningen aktiveras låser programmet omedelbart de perioder som passerat gränsen för senareläggning av bokföringen, låsningsdatum sätts till dagens datum. Låsningsdatumet visas vid utskrift av dagbok.

Så länge verifikationerna inte är låsta går de att ändra (eller makulera) lika fritt som innan. När tiden för senareläggning av bokföringen enligt kategorierna ovan har passerats och verifikationerna är låsta får de en hänglåsmarkering i verifikationslistan. För att ändra dessa verifikationer måste du alltid göra en separat ändringsverifikation.

Bokföringsnämndens nya allmänna råd medför att rättelser av bokföringsposter alltid ska göras genom en särskild rättelsepost. För att rätta en befintlig verifikation (som är låst) krävs alltså att ändringen görs med hjälp av en ändringsverifikation. På ändringsverifikationen ska det framgå vilken verifikation som rättats, när rättelsen gjorts och vem som rättat posten. På den ursprungliga verifikationen ska rättelseverifikationens nummer framgå.

En ändringsverifikation skapas genom när man gör en ändring i den ursprungliga verifikationen (som är märkt med ett hänglås). Här kan du läsa mer om programmets funktion för Ändringsverifikationer.

Om du måste lägga in sin ändringsverifikation i en senare period än där den felaktiga konteringen gjorts, finns risken att det blir ett periodiseringsfel. För att undvika detta har vi infört ett rapportdatum på verifikationen. Detta datum styr var konteringarna ska sorteras in vid uttag av balans-/resultatrapport och momsrapport/skattedeklaration. Rapportdatumet sätts automatiskt till samma som ursprungsverifikationens verifikationsdatum i samband med att en ändringsverifikation skapas.

När en rapport som är justerad för ett rapportdatum tas fram visas en information om detta i huvudet på utskriften av den aktuella rapporten och kommer även att visas när du öppnar en verifikation som justerats med rapportdatum.

När det gäller dagbok och huvudbok kommer verifikationerna/transaktionerna att presenteras i registreringsordning.

När du startar programmet för första gången i version 3.1 kommer organisationerna ha valet ”Ingen automatlåsning av perioder”. Dialogrutan (nedan) uppmanar att klicka Ok och sen ställa in rätt alternativ för automatlåsning för varje organisation i fliken Basuppgifter i Organisationsuppgifterna. Meddelanderutan kommer du att få upp som en påminnelse varje gång du öppnar organisationen tills dess att du har valt en inställning.

BFN01